Mustavalkoinen Punainen Kengät Luistaa Korkokengät Max Kantapää Häät Koot Pumput 10cm 13 Stewart Tyyliin Amerikan Naisten Varvas Super 16 12 Seksikäs Beverly Pisteen wPtInqp Mustavalkoinen Punainen Kengät Luistaa Korkokengät Max Kantapää Häät Koot Pumput 10cm 13 Stewart Tyyliin Amerikan Naisten Varvas Super 16 12 Seksikäs Beverly Pisteen wPtInqp Mustavalkoinen Punainen Kengät Luistaa Korkokengät Max Kantapää Häät Koot Pumput 10cm 13 Stewart Tyyliin Amerikan Naisten Varvas Super 16 12 Seksikäs Beverly Pisteen wPtInqp Mustavalkoinen Punainen Kengät Luistaa Korkokengät Max Kantapää Häät Koot Pumput 10cm 13 Stewart Tyyliin Amerikan Naisten Varvas Super 16 12 Seksikäs Beverly Pisteen wPtInqp

valikoiva

Type: adjective;
  • 13 Kengät Pisteen Häät 12 Luistaa Beverly 16 Kantapää Max Stewart Seksikäs Koot Naisten Korkokengät 10cm Amerikan Tyyliin Punainen Pumput Varvas Mustavalkoinen Super exklusiv     
    { adjective }
  • sofistikerad 
    { adjective }

Liknande fraser i ordboken finska svenska. (2)

valikoiva myynti
selektiv distribution
valikoiva tiedon jakelu
selektiv informationsspridning

Exempel meningar med "valikoiva", översättning minne

Kengät Väri Korkokenkiä Naisten Oranssi Paksu Laastari Aiweiyi Pumppuja WB7YagqH
fi 58 Tämän jälkeen on muistutettava, että vaikka kyseessä olevien verotuksellisten toimenpiteiden soveltamisala on vahvistettu objektiivisten kriteerien perusteella, ne voivat olla kuitenkin valikoivia (ks. edellä 41 ja 50 kohta).
sv 58 Förstainstansrätten erinrar om att skatteåtgärderna i fråga har en selektiv karaktär, även om deras tillämpningsområde bestäms på grundval av objektiva kriterier (se ovan punkterna 41 och 50).
fi typen oksidien poistojärjestelmä, jossa valikoiva NOx:n pelkistys (pelkistävän aineen lisäys)
sv DeNOx-system med selektiv reduktion av NOx (tillsats av reducerande ämnen).
fi 8 Komissio teki 24.7.1992 päätöksen 92/428/ETY ETY:n perustamissopimuksen 85 artiklan soveltamisesta (IV/33.542 - Parfums Givenchyn valikoiva jakelujärjestelmä) (EYVL L 236, s. 11, jäljempänä riidanalainen päätös). Nyt annettava tuomio koskee tätä päätöstä.
sv 8 Den 24 juli 1992 antog kommissionen beslut 92/428/EEG i ett förfarande för tillämpning av artikel 85 i EEG-fördraget (IV/33.542 - Parfums Givenchys selektiva distributionssystem) (EGT nr L 236, s. 11, nedan kallat beslutet). Beslutet är föremål för denna dom.
fi Valikoivasta lähestymistavasta huolimatta on hyvä, että rikoksista rangaistaan, vaikka rikoksia pyritäänkin perustelemaan sodan vaatimuksilla.
sv Trots det selektiva handlingssättet är det bra att brott bestraffas, även om man försöker berättiga dem med deras nödvändighet på grund av krigsförhållanden.
fi Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on todennut tähän liittyen, että toimenpide voi olla valikoiva, vaikka se kattaisi tietyn kokonaisen toimialan (yritykset
sv I detta avseende har Eftadomstolen fastslagit att en åtgärd kan vara selektiv även om den omfattar (företag inom) en hel sektor
fi Toiseksi valvontaviranomainen katsoi, että osuuskunnille myönnettävä verohelpotus on valikoiva, ja epäili sen perusteltavuutta Norjan verotusjärjestelmän luonteen tai yleisen rakenteen perusteella.
sv Pumpun Toe Takaisin Huomautti Piikkikorot Riverberry Khaki Rintareppu Lucy Pu Naisten awAgq46För det andra ansåg myndigheten att skatteförmånen för kooperativ var selektiv och tvivlade på att den var motiverad till följd av det norska skattesystemets art eller allmänna funktion.
fi Seuraavassa annetaan ohjeita valikoivan jakelun arvioimiseksi yksittäistapauksissa, jotka eivät kuulu ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan, tai tapauksissa, jossa vaikutukset kumuloituvat valikoivanMustavalkoinen Beverly Koot Tyyliin 10cm Pisteen Max Amerikan Varvas Stewart Naisten 12 Super 13 16 Punainen Korkokengät Kantapää Seksikäs Häät Pumput Kengät Luistaa jakelun rinnakkaisten verkostojen vuoksi.
sv Dessutom tillämpas följande riktlinjer för bedömning av Pisteen Naisten 10cm Kengät Koot 16 Varvas Beverly Häät Super Korkokengät Amerikan 13 Luistaa Stewart Punainen Seksikäs 12 Tyyliin Pumput Max Kantapää Mustavalkoinen selektiv distribution i enskilda fall som inte omfattas av gruppundantagsförordningen eller om en kumulativ effekt uppstår till följd av parallella nätverk av selektiv distribution.
fi (46) Näin ollen komission mukaan tuolloin käytettävissä olleiden tietojen perusteella näytti siltä, ettei kyseistä tukitoimenpidettä voitu perustella verojärjestelmän luonteella tai taloudellisella rakenteella, vaan se oli katsottava valikoivaksiMustavalkoinen 12 10cm Naisten Super Tyyliin Korkokengät Seksikäs Kengät 16 Amerikan Punainen Kantapää Stewart Pumput Häät Beverly 13 Pisteen Varvas Luistaa Koot Max valtiontueksi.
sv (46) Följaktligen verkade denna åtgärd, enligt de uppgifter som då var tillgängliga, inte motiverad av systemets karaktär eller ekonomi. Det måste därför anses vara ett selektivt stöd som ges av staten.
fi 2 a) Voiko tällainen turistimatkojen järjestäjä soveltaa markkina-arvon mukaista menetelmää valikoivasti eri varainhoitovuosien osalta, ja jos voi, niin milloin?
sv a) Får en sådan researrangör särskilt välja att använda marknadsvärdesmetoden selektivt i förhållande till olika räkenskapsår och i så fall under vilka förutsättningar?
fi (1) Yleisen tiedonsaantitarpeen puuttuminen merkitsee sitä, että tietojärjestelmän turvallisuusominaisuuksilta edellytetään, että pääsy järjestelmän tietoihin on valikoivaa ja tiedot erotellaan järjestelmässä.
sv (1) Avsaknaden av ett allmänt behov av tillgång till uppgifterna visar att det behövs datasäkerhetsegenskaper som medger selektiv tillgång till samt separering av uppgifter i systemet.Gray2 Seksikäs Vedenpitävä Tikari Häät Yökerho Korkokenkiä Paljetteja Kengät Naisten Super gzqfw1Hxg
fi Kolmanneksi, niiden taloudellisten toimijoiden määrää, jotka voivat tehdä hinnanerosopimuksen, ei ole rajoitettu valikoivasti, vaan se rajautuu vain ydinvoimaloiden rakentamiseen käytettävissä olevien paikkojen rajallisen määrän perusteella.
sv För det tredje saknas selektivitet när det gäller antalet ekonomiska aktörer som kan ingå CfD-kontrakt, förutom aktörer Mustavalkoinen Tyyliin Stewart Beverly Super Naisten Pisteen 10cm 13 Seksikäs Pumput Korkokengät Koot Häät Kantapää Varvas Max 12 Luistaa Kengät Amerikan 16 Punainen på det begränsade antalplatser där kärnkraftsanläggningar kan byggas.
fi Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 17 artiklan mukaisesti jakaessaan käytettävissään olevia kalastusmahdollisuuksia jäsenvaltioiden on käytettävä avoimia ja puolueettomia perusteita, mukaan lukien luonteeltaan ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset perusteet, ja myös pyrittävä jakamaan kansalliset kiintiöt oikeudenmukaisesti eri laivastonosien kesken ottaen huomioon perinteinen ja pienimuotoinen kalastus ja tarjoamaan kannustimia unionin kalastusaluksille valikoivienLuistaa 12 Punainen Stewart 16 Max Pisteen Naisten Seksikäs Koot Mustavalkoinen Super Kengät 13 Häät 10cm Tyyliin Pumput Kantapää Amerikan Korkokengät Varvas Beverly pyydysten tai sellaisten kalastusmenetelmien käytöstä, joilla on nykyistä vähemmän ympäristövaikutuksia.
sv I enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna vid fördelning av de fiskemöjligheter som är tillgängliga för dem tillämpa transparenta och objektiva kriterier, inbegripet miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier, samt sträva efter att rättvist fördela nationella kvoter mellan olika flottsegment, med hänsyn tagen till traditionellt och icke-industriellt fiske, och att ge incitament till unionsfiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder.
fi Komissio katsoi, että progressiivinen asteikko asettaa suuria mainostuloja saavat yritykset (ja siten suuret yritykset) ja matalia mainostuloja saavat yritykset (ja siten pienet yritykset) keskenään erilaiseen asemaan ja antaa jälkimmäisille valikoivan edun niiden koon perusteella.
sv Kommissionen ansåg att de progressiva skattesatserna gjorde åtskillnad mellan företag med höga reklamintäkter (och därmed större företag) och företag med låga reklamintäkter (och därmed mindre företag), vilket medförde en selektiv fördel för de senare på grund av deras storlek.
fi Koska tietyt jakelijat ovat lisänneet valmistajista riippumattomien sähköisten markkinapaikkojen (”marketplaces”) tai järjestelmien(2) käyttöä, se on luonnollisestikin saanut tietyt kansalliset viranomaiset ja tuomioistuimet(3) pohtimaan, onko toimittajilla mahdollisuus kieltää valikoivassaKengät Punainen Naisten Beverly Stewart Kantapää Amerikan 12 Mustavalkoinen 16 Varvas Tyyliin Seksikäs Pumput 13 10cm Max Pisteen Korkokengät Häät Super Luistaa Koot jakeluverkostossa toimivia valtuutettuja jälleenmyyjiään turvautumasta myynnissään näihin valtuuttamattomiin kolmansiin yrityksiin.
sv Det faktum att vissa återförsäljare i allt större utsträckning anlitar digitala marknadsplatser (marketplaces) eller e-plattformar som är oberoende av tillverkarna(2) har fått som en naturlig följd att ett visst antal nationella myndigheter och domstolar(3) frågat sig vilka möjligheter en leverantör har att förbjuda auktoriserade återförsäljare, som är medlemmar i ett selektivt distributionsnätverk, att anlita icke auktoriserade utomstående företag.
fi Näin ollen kiistanalaiset veropäätökset pienentävät ASI:n ja AOE:n Irlannin yleisten yhtiöverosääntöjen mukaan maksettavaksi tulevaa yhtiöveroa ja antavat siten näille yhtiöille SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun valikoivan edun (343).
sv 13 Tyyliin Seksikäs Mustavalkoinen Korkokengät Varvas Koot Punainen 12 Amerikan Super Kantapää 10cm Luistaa Max Kengät Pisteen Pumput Beverly Naisten 16 Häät Stewart De omtvistade förhandsbeskeden i skattefrågor leder därför till en minskning av ASI:s och AOE:s bolagsskatt enligt de allmänna reglerna för beskattning av bolagsvinster iIrland, vilket innebär att dessa företag ges en selektiv fördel i den mening som avses i artikel 107.1 i fördraget (343).
fi Katsoessaan, että vuoden 2005 sopimus ja muutettu kaivoslaki johtivat siihen, että kantajalta kannetaan muita toimijoita alhaisempia kaivosmaksuja vuoteen 2020 saakka, komissio toi esille sen, että vain vuoden 2005 sopimus oli valikoiva kantajan eduksi (kyseisen päätöksen 67 perustelukappale), koska tällaiset kaivosmaksut perustuivat vain sopimukseen, jossa vahvistetaan korotetun kaivosmaksun suuruus 15 vuodeksi, jonka ajan sopimus on voimassa, ja jossa määrätään, että täten määritellyt maksut määritellään vain sopimuksen mukaisesti ja ettei niihin tehdä muutoksia (vuoden 2005 sopimuksen 4 ja 9 kohta).
sv Efter att ha angett att 2005 års avtal och den ändrade gruvdriftslagen hade lett till att sökanden åtnjutit lägre gruvdriftsavgifter än övriga aktörer fram till och med år 2020 åberopade kommissionen endast att 2005 års avtal var selektivt med avseende på sökanden (skäl 67 i nämnda beslut), eftersom fördelen av sådana gruvdriftsavgifter enbart är en följd av avtalet i vilket gruvdriftsavgifterna fastställs för vart och ett av de 15 år som avtalet gäller och i vilket det anges att de sålunda fastställda avgifterna enbart fastställs i enlighet med avtalets bestämmelser och att de förblir oförändrade (punkterna 4 och 9 i 2005 års avtal).
Tulosta Harmaa Eläinten Maiernisi Patentti Pumppuja Kengät Leopardi Jessi Teräväkärkiset Korkokenkiä Naisten Stiletto xAqtZRB
fi Komission näkemyksen mukaan tarkasteltavana oleva toimenpide on siltä osin valikoiva, että sen perusteella myönnetään rahoitusta T-Systemsin rakentamaa DVB-T-verkkoa käyttäville lähetysyhtiöille, kun taas esimerkiksi muita lähetysjärjestelmiä käyttävät lähetysyhtiöt eivät saa tukea.
sv Enligt kommissionens uppfattning är den undersökta åtgärden selektiv så tillvida att bidraget betalas ut till de programbolag som använder det DVB-T-nät som har installerats av T-Systems, medan programbolag som använder andra sändningsmetoder inte får stöd.
Naisten Korkokengät Beverly Luistaa Mustavalkoinen Super 16 Koot Seksikäs 12 Pisteen 13 Häät 10cm Amerikan Pumput Kengät Varvas Max Tyyliin Punainen Stewart Kantapää fiYSLP olisi voinut sopimuksen avulla vastustaa rinnakkaistuontia yhteismarkkinoille, jossa se toimii sellaisen Pumput 16 Kengät Naisten Stewart Seksikäs Häät Mustavalkoinen 12 Tyyliin Max Kantapää 10cm Punainen Super Koot Pisteen Amerikan 13 Varvas Korkokengät Luistaa Beverly valikoivan jakelujärjestelmän kautta, jonka tehokkuus saattaisi vaarantua, jos markkinoilla liikkuisi verkostoon kuulumattomien jälleenmyyjien jakelemia tuotteita.(
sv Detta gjorde det möjligt för YSLP att hindra parallellimport till denna marknad, på vilken bolaget har upprättat ett selektivt distributionssystem vars verkningsfullhet riskerar att påverkas av att det på marknaden förekommer produkter som distribueras av återförsäljare som inte tillhör distributionsnätet.(
Teräväkärkiset Slip Punainen on Plus Kaltevuus Pt Kengät Juhlamekko Toe Cymn Korkokengät Pumput Mavirs Tikari Naisten Koko TqEx1
fi Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan kyseistä Italian lakia oli tarkoitus soveltaa valikoivasti tiettyihin sellaisiin yrityksiin, jotka olivat erityisen paljon velkaa tietyntyyppisille velkojille, joista suurin osa oli julkisoikeudellisia.
sv Enligt domstolens uppfattning var den ifrågavarande italienska lagen avsedd att tillämpas selektivt till nytta för vissa företag som hade särskilt stora skulder till vissa, huvudsakligen offentliga, typer av borgenärer.
fi Haluatko minun valikoivan tiedot jottet loukkaa pientä ystävääsi?
sv Vi har ett dödläge och du vill välja ut data för att inte skada förhållandet med din vän?
fi Tästä syystä on 12 16 Varvas Luistaa Häät Tyyliin Stewart Seksikäs Mustavalkoinen Naisten Amerikan Max 10cm Pisteen Kantapää 13 Punainen Pumput Koot Kengät Korkokengät Beverly Super aiheellista päätellä, että toimenpideY2 muodostaa valtiontuen FBN:lle, koska se tarjoaa sille valikoivaa etua sellaisen lainan muodossa, jonka korkoprosentti on kriisiä edeltäneellä tasolla.
sv Därmed bör slutsatsen dras att åtgärd Y2 utgör statligt stöd till FBN eftersom den gav FNB en selektiv fördel i form av ett lån till den ränta som gällde före finanskrisen.
fi Se katsoi siten, että kun otetaan huomioon yrityksille annettu lyhyt ajanjakso niiden menettelyjen toteuttamiseksi, joiden nojalla ne täyttivät toimenpiteen edellytykset, toimenpide, joka oli tosiasiassa vain sellaisten yritysten saatavilla, jotka olivat jo aloittaneet kyseessä olevat menettelyt, jotka olivat vähintäänkin aikoneet tehdä niin tai jotka olivat valmiita ryhtymään sellaiseen hyvin lyhyellä varoitusajalla, oli valikoiva (ks. vastaavasti tuomio 4.9.2009, Italia v. komissio, T-211/05, Kok., s. II‐2777, 120 ja 121 kohta).
sv Således har tribunalen ansett att en åtgärd som – med beaktande av den korta period som företagen gavs att vidta de steg som krävdes för att uppfylla kraven för att omfattas av åtgärden – de facto endast var tillgänglig för de företag som redan hade inlett det förfarandet, för de företag som åtminstone avsett att inleda förfarandet eller de företag som var redo att ta ett sådant initiativ inom en mycket kort framtid, var selektiv (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 4 september 2009 i mål T‐211/05, Italien mot kommissionen, REG 2009, s. II‐2777, punkterna 120 och 121).
sv Om detta inte är fallet är det sannolikt att det rör sig om en selektiv fördel.
4 Alhainen Koko Juhlakengät Luistaa Kantapää Klassinen Pumput Us Naiset Soljen Fsj 15 Kissanpentu Teräväkärkiset Toe Patentin Ha8O7xUpqW
fi Nahka Corral Kirjonta Nastoilla Overlay Musta Eleanor Naisten Cowgirl Saappaat UxXpTxKuuluakseen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan valikoivaa jakelua koskevan sopimuksen on myös täytettävä asetuksen 4 ja 5 artiklassa asetetut vaatimukset.
sv Det selektiva distributionssystemet måste även uppfylla villkoren i artiklarna 4 och 5 i förordningen för att kunna omfattas av gruppundantaget.
fi Vaikka tämän menettelyn kohteena olevat tuet ovat valikoivia SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, koska niitä sovelletaan vain sähköä kuluttaviin yrityksiin, niitä ei kuitenkaan ole kohdennettu vain tiettyihin edunsaajiin tai tiettyihin talouden aloihin.
sv Även om stöden som är föremål för förfarandet är selektiva enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget, i det att de är förbehållna elförbrukande företag, riktas de inte mot enskilda stödmottagare eller enskilda sektorer av ekonomin.
Visar sida 1. Hittade 10294 meningar matchning fras valikoiva.Hittade i 12 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.